vrijdag 4 oktober 2013

Gearstalling tsjerkeried


Ambtsdragers en pastorale besikers fanôf juny 2018Âlderlingen:
Sylvia, Sybe, Reintsje , Coby, Bea, Grietje , Jantsje , Andries & Anna, 

Âlderling/tsjerkrintmaster:
Auke, Sjoerd, Oane

Tsjerkrintmaster:
Durk

Pastoraal besikers:
Douwtsje, Fred & Henny, Afke, Ida, Hiltsje 


Diakenen:
Sieuwke, Margreet, Klaas, Marianne , Janneke