vrijdag 4 oktober 2013

Gearstalling tsjerkeried


Ambtsdragers en pastorale besikers fanôf 24 maaie 2016Âlderlingen:
Sylvia , Reintsje , Bea, Grietje , Jantsje , Andries & Anna, 

Âlderling/tsjerkrintmaster:
Auke, Sjoerd , Oane

Pastoraal besikers:
Douwtsje, Fred & Henny, Afke, Reinoud en Tini , Hiltje 


Diakenen:
Sieuwke, Margreet, Klaas, Marianne , Janneke